نوشته‌ها

به کسی اجازه ندهید زبان شما باشد

انجمن تونسی زنان دموکرات: به کسی اجازه ندهید به جای شما صحبت کند

 

رهایی از چرخه خشونت امکان‌پذیر است اگر اراده کنیم

روایت زنی که با خشونت خانگی و سوءمصرف الکل و مواد مواجه است و موفق می‌شود بر هر دو غلبه کند:

وقتی بچه‌هام رو ازم گرفتند می خواستم اونا رو پس بگیرم، این چیزیه که باعث شد من همه چی رو تغییر بدم.