خشونت را تحمل نکنیم

این انیمیشن، از طریق توضیح فنر خشونت، الگویی که به روند تشدید خشونت در خانواده می‌پردازد، پیامدهای ماندگاری زن در شرایط خشونت‌آمیز را نشان می‌دهد.

گوینده: بنفشه جمالی، موسیقی متن: انیو موریکونه، انیمیشن: امیلی کوپر